Krepšelis tuščias

facebook doras

Prekių pirkimo taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS


1.1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau Taisyklės) yra juridiškai privalomas bei teisinę galią turintis dokumentas, nustatantis asmens, įsigyjančio prekes www.doras.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau Pirkėjas) ir Dainius Stončius (toliau Pardavėjas) tarpusavio įsipareigojimus (teises ir pareigas) bei atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau E-parduotuvė) bei besąlygiškai sutinkant su šių Taisyklių taikymu.

 

2. PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS


2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas E-parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis bei joms pritardamas, patvirtina savo pritarimą, pažymėdamas varnelę laukelyje „Su taisyklėmis pilnai sutinku“, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.

2.2. Atvejais, kuomet Pirkėjas nepritaria visoms ar kažkuriai daliai šių Taisyklių, nepažymėdamas varnelę laukelyje „Su taisyklėmis pilnai sutinku“, privalo nepateikti užsakymo.

2.3. Atvejais, kuomet Pirkėjas pažymi varnelę laukelyje „Su taisyklėmis pilnai sutinku“, traktuojami ir vertinami, kaip Pirkėjo neginčijamas įsipareigojimas (garantas) ne tik žinoti šių taisyklių nuostatas, bet ir tinkamai ir visapusiškai jų laikytis, neginčijant esminio fakto, jog Pirkėjas, sudarydamas pirkimo ir pardavimu sutartį su Pardavėju, buvo pilnai supažindintas su visomis sąlygomis ir abiejų šalių įsipareigojimais.

2.4. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis yra saugoma E-parduotuvės duomenų bazėje.

2.5. Šių Taisyklių nuostatos atitinka Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo (2001-08-17 Nr. 258) „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklės“ turinį.

 

3. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI (TEISĖS IR PAREIGOS)


3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes E-parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos su Pardavėju E-parduotuvėje, raštu apie tai pranešdamas Pardavėjui per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos.

3.3. Pirkėjas neturi teisės, numatytos 3.2. p. atvejais, kuomet prekė buvo gaminama ir pritaikyta individualiai bei asmeniškai Pirkėjui ar turi akivaizdžių ir konkrečių tai prekei būdingų rūšinių savybių, dėl ko negali būti grąžinta po jos pateikimo ir pristatymo Pirkėjui.

3.4. Kiekvienu konkrečiu atveju Pardavėjas turi teisę spręsti, ar Pirkėjas atsisakydamas pirkimo ir pardavimo sutarties, nepažeidžia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatų, šių Taisyklių bei teisėtų Pardavėjo lūkesčių ir interesų.

3.5. Pirkėjas turi teisę pasinaudoti Taisyklių 3.2 p. tuomet, kai objektyviais ir neginčijamais faktais galima konstatuoti, jog prekė yra nesugadinta ir/ar jos išvaizda iš esmės nepasikeitė.

3.6. E-parduotuvėje pateikiamos prekės yra aukščiausios kokybės, atitinkančios konkrečioms prekėms nustatomus rūšinius (individualius) požymius, todėl negali būti priimtini jokie išvaizdos pokyčiai, kurie vienareikšmiškai yra vertinami, kaip esminis prekės išvaizdos pasikeitimas.

3.7. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka naudodamasis savo banku internete, į kurį pateikiama nuoroda E-parduotuvėje (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį) arba atlikdamas mokėjimą iš bet kurio kito banko į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą „Kontaktai“. Pirkėjas privalo atskiru elektroniniu laišku atsiųsti Pardavėjui pranešimą apie mokėjimo atlikimą ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo „Užsakyti“ paspaudimo. Per nurodytą terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus arba atskiru elektroniniu laišku neatsiuntus Pardavėjui pranešimo apie mokėjimo atlikimą, Pardavėjas turi pilną teisę konstatuoti, jog Pirkėjas atsisakė pirkimo ir pardavimo sutarties. Pardavėjas minėtas prekes rezervuoja, tačiau pradeda vykdyti pirkimo ir pardavimo sutartį tik tuomet, kai gauna pranešimą apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.

3.8. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad užsakymo metu pateikti duomenys yra teisingi. Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.9. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo E-parduotuvėje naudojamų duomenų (slaptažodžio/atpažinimo kodo), apie jų praradimą privalo nedelsiant informuoti Pardavėją telefonu ir elektroniniu paštu, nurodytu „Kontaktai“.

3.10.Visi Pardavėjo patirti tiesioginiai ir netiesioginiai nuostoliai (reglamentuojami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normomis) dėl netinkamo/nevisiško 3.8. -3.9. p. numatytų Pirkėjo įsipareigojimų įvykdymo, privalo būti Pardavėjui atlyginti per protingą terminą, tačiau ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo patirtų nuostolių konstatavimo dienos.

3.11. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų, kurių nesilaikymas sukelia atitinkamas teisines pasekmes bei atsakomybę.

 

4. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI (TEISĖS IR PAREIGOS)


4.1. Jei Pirkėjas kokiu nors būdu/veiksmais siekia ir bando pakenkti E-parduotuvės darbui ir/ar stabiliam veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) Pirkėjo galimybę naudotis E-parduotuve (panaikinti Pirkėjo registraciją), neatsakydamas už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.2. Pardavėjas, susidarius svarbioms, jo veiklai įtakos turinčioms aplinkybėms, turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti E-parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles/jų dalį, apie tai paskelbdamas E-parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

4.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4.5. Pardavėjas įsipareigoja dėti maksimalias (nuo jo valios ir tiesioginių veiksmų) priklausančias pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis E-parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad E-parduotuvė veiks nenutrūkstamai. Visi galimi E-parduotuvės veiklos trikdžiai negali jokiais būdais būti siejami su Pardavėju (jo atsakomybe).

4.6. Pardavėjo vykdoma veikla remiasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais E-parduotuvėje pateiktoms prekėms keliamus reikalavimus, užtikrinant atsakingą ir tinkamą jų laikymasi.

 

5. PREKĖS/ GARANTIJOS/ GRĄŽINIMAS


5.1. Šiose Taisyklėse prekės yra suprantamos, kaip E-parduotuvėje nurodytos prekės, kurias Pirkėjas turi teisę įsigyti, sudarydamas pirkimo ir pardavimo sutartį su Pardavėju.

5.2. Pardavėjas, vykdydamas savo veiklą, turi pilną teisę keisti informaciją apie prekes (pildant/naikinant ar koreguojant informacijos turinį), įskaitant, bet neapsiribojant prekių kainų pasikeitusia informacija bei kita informacija, tiesiogiai susijusia su E-parduotuvės veikla, prekių asortimentu, prekių pristatymu ir pan.

5.3. E-parduotuvėje nurodyta prekės kaina, tuo tarpu prekės pristatymo mokestis yra atskirai apskaičiuojamas, remiantis su juo susijusiomis sąlygomis ir tvarka. 

5.4. Pardavėjas, remdamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.363 str. garantuoja prekės kokybę, atsižvelgiant ir vadovaujantis konkrečiai prekei taikomus kokybės reikalavimus, savybes, numatytas pirkimo ir pardavimo sutartyje, užtikrinant VĮ “Lietuvos prabavimo rūmai” taikomus reikalavimus, rekomendacijas, norminius teisės aktus.

5.5. Prekių, įsigytų E-parduotuvėje grąžinimas vykdomas griežtai laikantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.362 str. ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymo (2001 m birželio mėn. 29 d. Nr.217) “Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklės” nuostatų, kurios detaliai reglamentuoja sąlygas ir tvarką, kada, kaip ir kokios rūšies prekės gali būti grąžinamos. 

5.6. Pardavėjas įsipareigoja aukščiau nurodytų teisės aktų laikytis, visus galimus Pirkėjo prašymus/nusiskundimus/reikalavimus vertinti, vadovaujantis 5.5. p. nurodytais Lietuvos Respublikos teisės aktais, kurių privalomas pobūdis yra neatsiejamas nuo abieju pirkimo ir pardavimo sutarties šalių (Pirkėjo ir Pardavėjo).

5.7. Visais atvejais grąžinama prekė turi būti tinkamai supakuota, toje pačioje pakuotėje, kurioje ir buvo pristatyta, pakuotė privalo būti nesugadinta. Esant bet kokiems šios nuostatos trūkumams/neatitikimams, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės grąžinimui.

 

6. PREKIŲ PRISTATYMAS


6.1. Pardavėjas prekes Lietuvos Respublikos teritorijoje pristato sudaręs sutartį su konkrečia siuntų gabenimo tarnyba per 30 kalendorinių dienų nuo apmokėjimo į Pardavėjo sąskaitos dienos. Prekės pristatomos Pirkėjo sąskaita, tik atskirais (žemiau nurodytais) atvejais prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.

6.2. Prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita tais atvejais, kai Pirkėjas E-parduotuvėje įsigyjo prekes, kurių suma ne mažesnė kaip 3000 Lt. Šiuo konkrečiu atveju Pardavėjas įsipareigoja apmokėti prekių pristatymą Pirkėjui savo sąskaita.

6.3. Pardavėjas prekes Europos Sąjungos teritorijoje pristato pasirinkdamas siuntų pristatymo tarnybą pagal šalių nustatytus ir galiojančius įkainius bei terminus.

6.4. Pardavėjas visais atvejais tikslią prekių prsitatymo datą ir laiką nurodo Pirkėjui pateikiamame pranešime el. pašto adresu, pagal Pirkėjo nurodytus duomenis registracijos formoje. Pirkėjas savo ruožtu, sudaręs pirkimo ir pardavimo sutartį, įsipareigoja kiekvieną dieną tikrinti el. pašto dėžutę, kol bus gautas pranešimas dėl prekių pristatymo. 

6.5. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per aukščiau nurodytą terminą, ypač jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėlyje. Iškilus atvejams, kad prekės sandėlyje nėra, Pardavėjas nedelsdamas susisiekia elektroniu paštu ir (ar) telefonu, pranešdamas terminą, per kurį prekė bus pristatyta.

6.6. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl prekes pristatančių asmenų/trečiųjų asmenų kaltės, netinkamų veiksmų, iškilusių nenumatytų ir neprognozuojamų aplinkybių, kuomet prekės pristatomas pavėluotai ar nepristatomos visai, pagrįstai traktuojant, jog Pardavėjas atliko visus savo įsipareigojimus bei visus nuo jo valios priklausančius veiksmus, todėl negalėjo ir neturėjo galimybės numatyti minėtų aplinkybių atsiradimo, užkertant kelią jų pasekmėms.

6.7. Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar atsižvelgiant į atvejį - Pirkėjo atstovas privalo kartu su siuntos tarnybos atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę.

6.8. Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, Pirkėjas/Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti, užpildant specialų siuntų patikrinimo aktą, jame nurodant nustatytą pažeidimą.

6.9. Pirkėjui/Pirkėjo atstovui, priėmus siuntą ir pasirašius pristatymo patvirtinime be pastabų, neginčijamai laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, atitinka pirkimo ir pardavimo sutarties sąlygas dėl ko jokių nusiskundimų/pretenzijų Pirkėjas neturi teisės reikšti.

6.10. Pirkėjas, žinodamas, kad prekes priims jo atstovas, privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją. Pirkėjo atstovas siuntos tarnybos atstovui privalo pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą, patvirtinantį pastarojo teisę būti Pirkėjo atstovu ir priimti prekes.

6.11. Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar jo atstovas (pateikdamas asmens duomenis). Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją (el. paštu ir/ar telefonu).

6.12. Pirkėjui atsisakius priimti užsakytas prekes ar prekių pristatymas yra apsunkintas/neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės – nurodžius neteisingą prekių pristatymo adresą, Pirkėjas besąlygiškai privalo atlyginti visus Pardavėjo patirtus nuostolius, susijusius su jo tinkamu sutartinių įsipareigojimų įvykdymu.

6.13. Pirkėjas, nevydydamas šių Taisyklių nuostatų, kurių privalomumas yra preziumuojamas kaip neginčytinas/neturintis jokių išlygų, privalo prisiimti kylančią atsakomybę, kuri gali būti vertinama ir suprantama, kaip Pardavėjo teisė atsisakyti pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes, nutraukiant prekių pirkimo ir pardavimo sutartį bei pareiškiant pretenzijas į patirtų nuostolių atlyginimą, konstatuojant Pirkėjo sutartinių įsipareigojimų netinkamą vykdymą.

 

7. ATSAKOMYBĖ


7.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

7.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis E-parduotuve, pažeidimą, Pirkėjas atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų ir šių Taisyklių nuostatų įtvirtinta tvarka.

7.3. Remdamiesi ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d., Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad Pirkėjo veiksmų E-parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie E-parduotuvės duomenimis ( slaptažodžiu/atpažinimo kodu) turi minėto įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektronio parašo teisinę galią, t.y. turi tokią pačią juridinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas bei pripažįstamas kaip įrodymo priemone teisme. Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie E-parduotuvės duomenis, jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir jokiais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti.Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant pranešti apie tai Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie E-parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikytini atliktais Pirkėjo.

7.4. Pirkėjas pilna apimtimi prisiima atsakomybę už trečiosios šalies atliktų veiksmų padarinius, kilusius naudojantis Pirkėjo duomenimis. Atsiradusius turtinius nuostolius Pardavėjui privalo atlyginti Pirkėjas.

7.5. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net ir tais atvejais, kai Pirkėjas į šiuos tinklalapius patenka per Pardavėjo E-parduotuvėje esančias nuorodas.

7.6. Pardavėjas neatsako už tai, kad E-parduotuvėje pateiktos prekės savo forma, spalva ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.

7.7.Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas nebus atsakingas už atvejus, jei E-parduotuvė neveiks, ar veiks su tam tikrais trukdžiais, sutrikimais, įskaitant E-parduotuvėje pateiktos informacijos netikslumus, o visos galimos neigiamos pasekmės Pirkėjui nesukels jokių padarinių/atsakomybės Pardavėjui, vertinant tai, kaip ne nuo Pardavėjo veiksmų ir (ar) valios priklausančių padarinių atsiradimą.

7.8. Pirkėjas vienareikšmiškai prisiima visą atsakomybę už galimus nuostolius/išlaidas/žalą, atsiradusius dėl Pirkėjo laisvos valios apssiprendimo naudotis E-parduotuvės paslaugomis. Tokiu būdu Pardavėjui negali kilti jokia teisinė atsakomybė, kurios pagrindas būtų Pirkėjo savanoriškas ir atsakingas sprendimas naudotis E-parduotuvės paslaugomis.

 

8. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS


8.1. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad sutinka pateikti Pardavėjui šiose Taisyklėse ir registracijos formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų internetinės prekybos tikslu.

8.2 Pirkėjas patvirtina, jog jis sutinka, kad Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų teikiami Pardavėjo pasirinktiems tretiesiems asmenims, jog pastarieji juos tvarkytų internetinės prekybos tikslu.

8.3. Paspausdama mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jo atstovas, kurio sutikimą Pirkėjas turi) sutinka atsiimdamas prekes Pardavėjo nurodymu (siuntų tarnybos atstovui) pateikti vieną iš asmenį identifikuojančių dokumentų: pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą, siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovą internetinės prekybos tikslu. Pirkėjas taip pat patvirtina, kad jis ir jo atstovas (Pirkėjas turi savo atstovo sutikimą) sutinka, kad prekių atsiėmimo metu, Pardavėjo nurodymu siuntų tarnybos atstovas, pristatęs prekes, nusirašytų Pirkėjo ir (ar) jo atstovo pateikto asmenį identifikuojančio dokumento duomenis ir šiuos duomenis tvarkytų (įskaitant, bet neapsiribojant duomenų perdavimą Pardavėjui) internetinės prekybos tikslu.

8.4. Pažymėdamas varnele punktą „Naujienos“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovas (Pirkėjas turi savo atstovo sutikimą) sutinka, kad Pardavėjui pateiktus Pirkėjo ir (ar) jo atstovo asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) ir jo atstovo asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas netvarkys.

8.5. Pažymėdamas varnele punktą „Naujienos“, Pirkėjas nurodo, kad jis ir (ar) jo atstovas (Pirkėjas turi savo atstovo sutikimą) sutinka gauti informacinę ir reklaminę medžiagą apie paslaugas, prekes iš Pardavėjo bei (ar) jo pasirinktų trečiųjų asmenų registracijos formoje nurodytu ir (arba) kitu Pirkėjo, jo atstovo pateiktu adresu, SMS žinute, skambučiu į nurodytą mobiliojo telefono numerį, el. paštu.

8.6. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovas yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys bet kuriuo iš tikslų.

 

9. INFORMACIJOS SIUNTIMAS


9.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu. Pardavėjas atskirais atvejais, siekdamas operatyvaus pranešimo pateikimo, informuoja Pirkėją telefonu.

9.2. Pardavėjas neatsako už bet kokio masto internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinkle esančius nesklandumus/trikdžius, ko pasėkoje Pirkėjas negavo informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo.

9.3. Pirkėjas visus pranešimus, reikalavimus ir klausimus siunčia Pardavėjo E-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytu adresu.

 

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS


10.1. Šioms taisyklėms bei sutartiniams santykiams, kylantiems iš pirkimo ir pardavimo sutarties, taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, visų pirma privalo būti sprendžiami abiejų šalių (Pirkėjo ir Pardavėjo) geranorišku abipusiu susitarimu, siekiant derybų keliu (taikiu sprendimu) išspręsti galimus nesutarimus. Nepavykus išspręsti ginčo derybomis, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.